Skip to main content

Onderzoeksnota: Vergroten gepaste zorg aan levenseinde: win-win

  • December 20, 2021

Dutch text only

Onderzoekstrajecten aan de End-of-Life Care research group (VUB/UGent) hebben op verschillende niveaus en in diverse zorgsettings aangetoond dat betere palliatieve zorg niet alleen een grote meerwaarde betekent voor de patiënt inzake levenskwaliteit aan het levenseinde. Ook de maatschappelijk-economische meerwaarde van degelijke palliatieve zorg is frappant: hoewel meer gepaste zorg en dus meer kwalitatieve palliatieve zorg, zowel thuis als in palliatieve dagcentra, een bijkomende investering vraagt, is de globale besparing door beperkter gebruik van ongepaste zorg, substantieel.

Palliatieve zorg wordt vaak (te) laat opgestart. Alle besparingen die in deze nota worden beschreven en door het onderzoek werden blootgelegd, vonden plaats in louter de laatste maand of laatste twee weken van het leven van een patiënt. Daarom: hoe hoog zouden deze besparingen verder oplopen mocht palliatieve zorg tijdig opgestart worden?

Deze nota gaat dieper in op volgende conclusies:

  • Het vergroten van gepaste zorg aan het levenseinde verbetert de kwaliteit voor de patiënt, maar zorgt ook voor besparing.
  • Regio-overschrijdende lerende netwerken kunnen zorgen voor meer efficiënte inzet van middelen.
  • Palliatieve thuiszorgondersteuning heeft een positieve impact op de kwaliteit van zorg én de uitgaven aan zorg.
  • Palliatieve dagcentra faciliteren kwalitatieve zorg en bieden tegelijk een economisch antwoord op hoge zorgkosten aan het levenseinde.