PERSBERICHT: Kwaliteit van zorg door de palliatieve zorgvoorzieningen in Vlaanderen geëvalueerd

02-05-2017

Dutch text only

In het kader van een wetenschappelijk onderzoeksproject van de End-of-Life Care Research Group (VUB/UGent) hebben 30% van de palliatieve zorgvoorzieningen in Vlaanderen aan de hand van kwaliteitsindicatoren gedurende 2 jaar de kwaliteit van hun zorg gemeten en geëvalueerd. Tijdens een congres in het Vlaams Parlement werden in aanwezigheid van minister Jo Vandeurzen de resultaten besproken en vooruitgeblikt naar de toekomst van deze kwaliteitsindicatoren voor de palliatieve zorg.

Tijdens het congres bleek dat de palliatieve zorgvoorzieningen op een groot aantal indicatoren goed scoren. Zo wordt er bij 93% van de patiënten in begeleiding van het palliatief support team in het ziekenhuis regelmatig gepeild naar hoe ze zich voelen, geven 93% van de patiënten op de palliatieve eenheid in het ziekenhuis aan dat ze duidelijke en niet tegenstrijdige info krijgen en gebeurt er bij 95% van de patiënten in de thuiszorg een gesprek met de familie over de doelen van de zorg. Voor andere aspecten van palliatieve zorg lijkt er globaal nog ruimte voor verbetering. Zo werd de algemene symptoomlast maar bij 43% van de patiënten in begeleiding door het palliatief support team gemeten met een gevalideerde schaal. De meeste teams doen wel meting van symptoomlast, maar meestal zonder gebruik te maken van zulke schaal. De kwaliteitsindicatoren geven zo een indicatie aan individuele voorzieningen van welke aspecten van zorg zij het minder goed doen dan de gemiddelde voorzieningen in Vlaanderen. Op basis van die informatie kunnen de voorzieningen verbeterinitiatieven opstellen om de kwaliteit voor de palliatieve patiënt te verbeteren.

De palliatieve sector wil graag verder werken aan kwaliteitsverbetering, op voorwaarde dat ze de nodige steun en ruimte krijgen om met kwaliteitsverbetering bezig te zijn. Dat kwam als conclusie naar voor op het congres ‘Kwaliteit van palliatieve zorg: waar staan we en wat is de toekomst’, waar zowel wetenschappers, de sector als het beleid met elkaar in discussie is getreden.

Onderzoekers van de End-of-Life Care Research Group ontwikkelden de kwaliteitsindicatoren als instrument om kwaliteit van palliatieve zorg te meten aan de hand van bevraging van patiënten, hun familie en hulpverleners. In Vlaanderen voeren momenteel 37 palliatieve zorgvoorzieningen op regelmatige basis kwaliteitsmetingen uit met het instrument (30% van alle palliatieve zorgteams in Vlaanderen).  Het gaat om de multidisciplinaire thuisequipes, de palliatieve eenheden en de palliatieve support teams in het ziekenhuis. De kwaliteit van zorg wordt weergegeven aan de hand van een aantal indicatoren die de kwaliteit weergeven van onder andere symptoombestrijding, informatieverstrekking aan patiënt en familie, mate van inspraak in de zorg, omstandigheden rond het overlijden, de coördinatie van de zorg en de steun die gegeven werd aan de familie.

De belangrijkste boodschap die Minister Jo Vandeurzen aan het einde van het congres wilde meegeven, was dat we moeten streven naar een blijvende monitoring van kwaliteit van zorg voor patiënten die palliatieve zorg krijgen maar dat het meten van kwaliteit haalbaar moet blijven voor de palliatieve teams en dat de resultaten moeten gebruikt worden waarvoor ze dienen, namelijk voor de zorg verbeteren voor patiënten en hun familie. De minister drukte ook zijn waardering uit voor het werk van de onderzoekers en beloofde verduurzaming van de kwaliteitsindicatoren voor de palliatieve zorg in het op te richten Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg (VIKZ).

Meer informatie over het congres van 2 mei 2017:

Nike Air Max

 
Share this
Deel dit bericht